čeština English

Média

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

STUCK!!

 

 

Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží 36, Praha 1

Vernisáž: úterý 27. května 2014 od 18 hodin

Výstava potrvá od 27. 5. do 31. 7. 2014

 

 

Výstava STUCK!! je už několikátou prezentací českých členů mezinárodního hnutí stuckistů v tuzemských galeriích, a třetí prezentací, kterou tito členové podnikají ve spolupráci se svými britskými kolegy.

Mezinárodní hnutí, kterého jsou umělci zastoupení na výstavě, Paul HARVEY, Jiří HAUSCHKA, Markéta KOREČKOVÁ, Ján MACKO, Charles THOMSON, Markéta URBANOVÁ a Jaroslav VALEČKA, členy, vzniklo v 90. letech ve Velké Británii a iniciovali ho autoři, kteří se v té době pohybovali na okraji umělecké scény – byli to umělci, kteří tvořili v klasickém médiu malby nebo sochy a kteří své umělecké úsilí odvozovali od platformy figurace. Důraz kladli především na kvalitní řemeslnou podstatu svých děl, a proto je spojovalo i odmítání konceptuálního umění, o němž si myslí, že jsou to z převážné většiny „císařovy nové šaty.“ Proslavilo je hromadné protestování proti udílení britské ceny Turner Prize, která byla po léta přidělována právě konceptuálním umělcům s díly na hraně fyzické existence a srozumitelnosti. Tato původně outsiderovská skupina se ale brzy vypracovala v jedno z nejpozoruhodnějších uměleckých hnutí – v sympatiích s jejich tezemi, mezi nimiž důrazně zazněl názor, že umění, které musí být vystaveno v galerii, aby se stalo uměním, není umění, vznikly stuckistické buňky ve všech evropských státech. Dnes je jich 235 v 52 zemích světa (stav k 1. 5. 2014).

V České republice se od počátku zformovala jedna z nejaktivnějších stuckistických buněk. Zásluhu na tom měl historik umění Robert Janás, který během svého diplomatického pobytu v Londýně navázal kontakt se zakladatelem britské skupiny, Charlesem Thomsonem, a v roce 2004 založil skupinu Prague Stuckists. Po její restrukturalizaci v roce 2012 vedle ní (a dvou posléze vzniklých formací britských umělců žijících v Praze Prague 7 Stuckists založené 2005 a Bohemia Stuckists založené 2006) vznikla další česká stuckistická buňka, Central Europe Stuckists.  

Tu inicioval malíř Jaroslav Valečka, přidali se sochaři Markéta Korečková a Ján Macko, a posléze do ní přešli i malíři Jiří Hauschka a Markéta Urbanová. Tato pětice tvoří základ současné výstavy, na níž svými díly hostuje i zakladatelská dvojice britských malířů, Charles Thomson a Paul Harvey.

Výstava STUCK!! tak vlastně nevypovídá o celku stuckistického hnutí v Čechách, k němuž náležejí i další tři zmíněné stuckistické buňky, a mohli by náležet i mnozí jiní malíři či sochaři zabývající se figurací. Je spíše ukázkou užšího spolku autorů hlásících se k danému mezinárodnímu hnutí, prezentací jejich aktuální tvorby, a v momentu přizvání hostů z Velké Británie, i demonstrací toho, že právě oni jsou spolkem, který hodlá pokračovat v navázaných mezinárodních stycích.

 

O VYSTAVUJÍCÍCH AUTORECH

Ani události posledních dvou let, v nichž se vystavující autoři vymezili do nově vzniklé skupiny Central Europe Stuckists ale neměla vliv na jejich osobní umělecký vývoj. Silnými individualitami už tito autoři byli před vznikem českého stuckismu, stmelení ve spolku jim dalo spíše potřebný společný směr a názorovou jistotu, neovlivnilo však tolik jejich tvorbu.

Proto se na výstavě můžeme setkat s pracemi typickými pro jejich dlouhodobé tvůrčí úsilí.

Jiří Hauschka (1965) se ve vystavených dílech stále nachází na pomezí mezi realistickou a abstraktní tvorbou, kterou pojednává se sobě vlastní symbolikou obsahů i koloristického pojednání.

Markéta Urbanová (1978) se i nadále zabývá figurací, kterou artikuluje z pozic realistické i mírně uvolněné expresivní malby. Její zájem se často stáčí k ženským portrétům nebo figurám, jak lze vidět i na vystaveném díle Madonu horníků (2014), k níž ji inspiroval plenérový pobyt na Smalt Artu v Ostravě a poznání, že současné globální celebrity jsou ikonami mas, jakýmisi madonami davů. Tak je i zpěvačka Lady Gaga současnou Madonou severomoravských horníků.

Jaroslav Valečka (1972) se na výstavě představuje panoramatickými malbami krajin pohraničí, které zachycuje v typické syrové barevnosti, a komornějšími malbami tematizujícími architekturu daného kraje. Jejich tajuplná atmosféra a minimalizované, ale téměř mystické dění v nich, nás přesvědčuje o autorově symbolistním přístupu, inklinaci k magickému realismu, a nakonec hlavně i o jeho malířských schopnostech. 

Markéta Korečková (1975) je sochařkou, kterou zajímá společnost a vztahy v ní. Ve svých dílech vychází především z intergenderových tenzí, které ve svém díle tematizuje a komentuje s ironií a specifickým humorem. Její příspěvky k obecné polemice nejsou akceptované všemi skupinami, tak se v minulosti stalo, že její bezpochyby invenční a originální tvorba, byla z důvodu pobuřování cenzurována (výstava s názvem Estrogen v pardubickém Mázhausu, 2008).

Ján Macko (1969) je podobně jako Korečková absolventem ateliéru Karla Nepraše z Akademie výtvarných umění v Praze. I v jeho přístupu k sochařské tvorbě jsou patrné prvky ironie a humoru. Dobře to dokládá jeho taktéž cenzurovaná instalace simulující lidi stažené z kůže s názvem Cyklus Kůže (2004) nebo objekt z rozpracovaného cyklu The End - Neviditelná ruka trhu (2011).

            Na výstavu byli jako hosté přizváni i zakladatelské osobnosti stuckismu z řad britských autorů, Charles Thomson (1953) a Paul Harvey (1960). První z jmenovaných je zastoupen díly Červená kytara (2005) a Žena, muž s kotvou a tři letadla (2013), které dobře demonstrují jeho provokativní, naivizující, plošně malířský styl charakteristický jasnou barevností a tmavou obrysovou linkou. Podobná formální charakteristika je platná i pro díla Paula Harveye, který však svá díla neformuluje s primárně provokativním přístupem, ale sofistikovaně v nich komentuje současnou realitu, přičemž ve svém stylu v postmoderním duchu zúročuje poučení minulými uměleckými epochami. Tak se svobodomyslnou volností užívá prvky renesance, secese či komiksu, a co je českému divákovi obzvláště sympatické, cituje v nich i řadu umělců, mezi nimiž lze nalézt třeba tuzemského výtvarníka Pavla Brázdu.           

 

 

Kateřina Tučková, kurátorka výstavy

k.tuckova@gmail.com

Tel: 605 979 580

 

 

ODKAZY:

www.stuckism.com

http://www.centraleuropestuckists.eu

www.galerie-vltavin.cz

 

 

 


 

Tisková zpráva

 

STUCK IN PARDUBICE

vernisáž výstavy: 7. 11. v 17 hodin

výstava potrvá: 8. 11. - 24. 12. 2013

kurátoři výstavy: Pavel Šmíd a Martina Vítková

 


Jak se na světě objevilo umění? Podle Plinia z lásky. Panna z Korintu, dcera hrnčíře obkreslila na zdi obrys stínu svého milého, jenž odcházel do války. To je počátek mimesis, napodobivého, zobrazivého, realistického umění, které se hluboce zajímá o člověka.

V roce 1999 vznikla v Londýně skupina malířů, kteří chtěli tento zájem o člověka a o původní média podpořit oproti stále vlivnějšímu konceptuálnímu umění. Podle stuckistů se díky umění pouze myšlenému ze světa tvorby ztrácí tradiční tvůrčí síla. Původní manifest stuckismu obsahoval mimo jiné radikální věty Umělec, který nemaluje, není umělec Umění, které musí být vystaveno v galerii, aby se stalo uměním, není uměním.

Umění přestává být spontánní a stává se výrobou předmětů pro galerijní provoz, TV spoty, PR marketing atp. Umělec není tvůrcem, ale pouze kolečkem v devastujícím soukolí trhu s uměním. Není divu, že hnutí má punkové kořeny.

Je povinností každého stuckisty prozkoumat vlastní neurózy a nevinnost. Umělce z pražského okruhu spojuje důraz na příběh a vyprávění příběhu. Jak říká malíř Jiří Hauschka: Svět nemá žádný řád, ale příběh ano.

Práce s provokativními tématy, jako je společenská a politická kritika, dekadence, nevinnost, smrt, vyprázdněnost a nejistota našich životů neubírají jejich dílům tajemství.

Výstavou Stuck in Pardubice se představují čeští malíři Jaroslav Valečka, Markéta Urbanová, Jiří Hauschka a sochaři Markéta Korečková, Ján Macko a jejich britští protějšci Paul Harvey a Charles Thompson.

 


 

 

Tisková zpráva:

 

Stuckisté vystavují v Londýně

Praha/Londýn, 24. května 2013 – Na konci května se v galerii Nolias 11 gallery v centru Londýna uskuteční výstava STUCK between Prague and London.  Expozice představí díla pěti předních reprezentantů stuckismu, z pěti různých stuckistických skupin, včetně zakladatele směru, Charlese Thomsona.  Součástí výstavy budou také obrazy úspěšných českých stuckistů Jiřího Hauschky a Jaroslava Valečky, o jejichž díla je vzrůstající zájem mezi sběrateli.

Vedle Charlese Thomsona budou na výstavě k viděné obrazy dalších dvou britských autorů -Paula Harveyho a Edgewortha Jonhstona. Výstavu bude reprezentovat katalog o rozsahu téměř 200 stran s předmluvou významného britského kunsthistorika Edwarda Lucien-Smithe, autora známé knihy Art Today. „Neexistuje něco jako definovatelný stuckistický styl, zavedený nějakým uměleckým guru nebo skupinou uměleckých guru. V rámci opozice vůči konceptuálním uměleckým dílům, která jsou pouhou intelektuální konstrukcí, ba co víc v rámci opozice vůči umění, které za umělce vyrábějí druzí a ne on sám, stuckisté sami vytvářejí to, co je jejich tvůrčí duch nutí dělat,“ říká Lucien-Smithe o stuckistickém hnutí. Grafickou podobu dala katalogu divize Smart Art komunikační agentury Smart Point, která se propagaci umění věnuje v rámci aktivit „pro bono“. Na jeho produkci se také podílelo nakladatelství Victoria Press.

 

Stuck between Prague and London

Nolias 11 Gallery, 56 Stamford Street, London SE1 9LX

vernisáž 18:00 28. května 2013


Charles Thomson,
spoluzakladatel a hybná osobnost stuckistického hnutí, se na výstavě bude prezentovat svým novým cyklem, ve kterém zpracovává klasická témata jako portrét, či zátiší výrazně expresivní formou s důrazem na barevný účinek obrazu. Paul Harvey představí svá ironická díla s odkazy na Art deco, Alfonse Muchu a pop art. O svých dílech říká, že jsou duchem punková a formou klasická. Edgeworth Jonhstone pro změnu odhalí obrazy, ve kterých pracuje s klasickými figurálními náměty, které podává výraznou expresivní formou s důrazem na práci s barvou.

Jaroslav Valečka představí své expresivně laděné, baladické krajiny a figurální motivy. Jeho obrazy jsou inspirované krajem bývalých Sudet a pohybují na hraně mezi skutečností a snem. Obrazy Jiří Hauschky také balancují mezi realitou a fikcí. Ve své práci používá kombinace reálných a abstraktních prvků, které vytvářejí zvláštní snový svět.

 

Stuckismus založili Charles Thomson a Billy Childish v roce 1999 jako skupinu 12 umělců, aby propagovali současnou figurální malbu v opozici ke konceptuálnímu umění. Od té doby se ze stuckismu stalo mezinárodní hnutí, které sdružuje 233 skupin v 52 zemích světa. Zjednodušeně můžeme říci, že stuckismus si po téměř 14 letech své existence vydobyl své místo v dějinách umění.

Více informací na:


www.stuckism.com

www.jirihauschka.com

www.valecka.eu

 

Agentura Smart Point:

Komunikační agentura Smart Point se umění věnuje v rámci aktivit prostřednictvím divize Smart Art a v minulosti již například zajišťovala propagaci a realizaci retrospektivní výstavy Miroslava Troupa, projektově spolupracovala na výstavě pro Terezu z Davle. Výjimečná byla i spolupráce na výstavě Karla Malicha v Jízdárně Pražského hradu, pro kterou Smart Art zajišťoval nákup médií a outdoor komunikaci. V současné době se podílí na realizaci a komunikaci výstavy Warhol 2013 Alšově jihočeské galerii či série kulturních workshopů Doteky umění pro společnost Braun.

 

http://www.smart-art.cz/

 

 


 

Čeští stuckisté vystavují v Londýně

 

21. – 28. září 2012 Tarot Stuckist Exhibition, Islington Art Factory, Camden Road, London

Jaroslav Valečka, jeden z nejúspěšnějších českých stuckistů, opět vystavuje v Londýně. Pro unikátní výstavu Tarot Stuckist Exhibition inspirovanou tarotovými kartami vytvořil speciální obraz. Jeho prostřednictvím zastupuje český výtvarník v Londýně svou malířskou polohu. Spolu s jeho dílem mohou návštěvníci v londýnské Islington Art Factory spatřit výběr děl světové špičky stuckistů.

 

Výstava je volně inspirována tarotovými kartami, které slouží nejen velmi populární hře Taroky, ale i k vykládání budoucnosti. Karty se vyznačují silným symbolickým akcentem, který přímo volá po malířském zpracování. Motivy, jako například Blázen, Císař, Hvězda, Měsíc, nebo smrt jsou samy o sobě vizuálně velmi atraktivní a vyvolávají silné asociace. Vybraní umělci vytvořili v jednotném formátu 22 obrazů, olejem nebo akrylem na plátně, podle 22 karet tzv. Velké arkány. Většina malířů vytvořila svá díla přímo pro potřeby výstavy. Můžeme se zde setkat se stylizovanými díly zakladatele hnutí Charlese Thompsona, magickým realismem ovlivněnou Ellou Guru, symbolistně pojatou Elsou Dax, nebo meditativní polohou, kterou zastupuje Jaroslav Valečka.

 

Stuckismus je výtvarné hnutí, které vzniklo na přelomu milénia. Jeho hlavním cílem je snaha vydobýt malířství pozici, kterou na výtvarné scéně ztratilo razantním nástupem konceptuálního umění v průběhu 90. let. V duchu tradic končícího století vystoupili stuckisté na veřejnost s obsáhlým manifestem, který definoval zásady a cíle uměleckého směru. Původní manifest stuckismu obsahoval mimo jiné radikální věty Umělec, který nemaluje, není umělec a Umění, které musí být vystaveno v galerii, aby se stalo uměním, není umění. V nastupujícím století si stuckisté zřídili internetové stránky, s jejichž pomocí se stávají asi nejrychleji se rozvíjejícím uměleckým hnutím současnosti. Dnes působí ve více než 50 zemích světa přes 200 stuckistických skupin.

 

K výstavě byla vydána speciální limitovaná edice karet všech zúčastněných autorů.

 

 


 

Tisková zpráva:

 

 

 

Čeští umělci vystavují na hlavní výstavě britských stuckistů letošního roku v Londýně

 

 

Londýnská galerie Bermondsey Project Space, kterou jako šéfkurátor vede uznávaný historik umění Edward Lucie-Smith, známý v České republice především jako autor knihy o současném umění Art Today, pořádá 5. – 21. října 2012 výstavu Stuckists: Elizabethan Avant-Garde. Výstava představí díla předních reprezentantů britského stuckismu. I když se na rozdíl od loňské londýnské stuckistické přehlídky Enemies of Art nejedná o mezinárodní projekt, ale o čistě britskou výstavu, byli na ni přizváni i čeští stuckisté. Výstavy se zúčastní představitelé skupiny Prague Stuckists (například Jiří Hauschka a Markéta Urbanová) i nově založené skupiny Central Europe Stuckists (Jaroslav Valečka).

 

Český překlad tiskové zprávy vydané k výstavě britskou stranou:

 

Edward Lucie-Smith uvádí Stuckists: Elizabethan Avant-Garde

 

Stuckisté – kdysi vyděděnci uměleckého světa – dělají další krok k všeobecnému uznání výstavou Stuckists: Elizabethan Avant-Garde. Koná se v galerii Bermondsey Project na pozvání jejího šéfkurátora, světově uznávaného kritika Edwarda Lucie-Smithe.

 

Lucie-Smith řekl:

 

1. Stuckismus je v současnosti, ať už se to někomu líbí nebo ne, důležitou součástí britské umělecké scény a bariéry, které existovaly mezi stuckismem a zbytkem současné britské výtvarné scény se začaly bortit.

2. Existuje několik zajímavých paralel mezi ranými léty stuckismu a ranými léty prerafaelitského hnutí 19. století. Kritici v 19. století ostře kritizovali prerafaelity, když se poprvé objevili, a stavěli se k nim až paranoidně.

3. Stuckistické hnutí se ukázalo jako pozoruhodně odolné a dnes má nezpochybnitelné místo v dějinách britského výtvarného hnutí přelomu 20. a 21. století.

4. Stalo se z něj také mezinárodní umělecké hnutí, především díky důvtipnému využití internetu.

5. Je demokratické a antielitářské (dobrý důvod, proč je podporuji).

6. Neexistuje něco jako definovatelný stuckistický styl, zavedený nějakým uměleckým guru nebo skupinou uměleckých guru. V rámci opozice vůči konceptuálním uměleckým dílům, která jsou pouhou intelektuální konstrukcí, ba co víc v rámci opozice vůči umění, které za umělce vyrábějí druzí a ne on sám, stuckisté sami vytvářejí to, co je jejich tvůrčí duch nutí dělat.

 

Lucie-Smith dodává, “Ale, i když jsou mi sympatické mnohé prvky stuckismu, sám stuckista nejsem!”

 

Název výstavy “Stuckists: Elizabethan Avant-Garde”, je pokračováním satirické tradice stuckismu v tom, že parafrázuje název výstavy, která v současnosti probíhá v Tate Gallery “Pre-Raphaelites: Victorian Avant-Garde”.

 

Vedle uměleckých děl od vice než 30 stuckistů z Velké Británie a zahraničí Lucie-Smith využil příležitosti prezentovat vlastní poctu slavným britským konceptualistům Tracey Emin a Damienu Hirstovi. Emin reprezentují neonové značky zakoupené na internetovém portaul Ebay po 20 librách za kus. Na jedné je napsáno “Tracey’s Room” a druhá představuje různé sexuální polohy. Hirstovy ikonické puntíky se nám nabízejí na různých předmětech sériové výroby, od v Tescu zakoupeného záchodového prkénka po potah na stůl zakoupený v supermarketu Sainsbury za 3,5 libry.

 

Vystavení těchto objektů pokračuje v tradici readymade, kterou zahájil Marcel Duchamp, prezentovaný ve všech knihách o moderním umění jako jeden z největších avantgardních umělců 20. století. Například záchodové prkénko je přímý pokračovatel Duchampova nejslavnějšího díla Fontána – pisoáru koupeného v běžném obchodě. Všechny tyto předměty se dají běžně koupit od velkovýrobců na mimořádně nízké ceny. V žádném případě je nikdo z výrobců nepřipisuje žádnému umělci.

 

Stuckismus založili Charles Thomson a Billy Childish v roce 1999 jako skupinu 12 umělců, aby propagovali současnou figurální malbu v opozici ke konceptuálnímu umění. Od té doby se ze stuckismu stalo mezinárodní hnutí, které sdružuje 233 skupin v 52 zemích světa. Jméno hnutí vymysleli zakladatelé hnutí podníceni výkřikem nekdejší Childishovy přítelkyně Tracey Emin, která je osočila, že jsou “Stuck! Stuck! Stuck!”

 

Výstava Stuckists: Elizabethan Avant-Garde je otevřena 5. 10. – 21. 10. 2012.

Vernisáž a tisková konference se koná 4. 10. 2012 v 18.30.

 

Informace pro média

Edward Lucie-Smith a stuckističtí umělci jsou k dispozici pro interview.

 

(Kontakt k účasti českých umělců: 737824895 )